Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – (ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ)


ΣΥ­ΝΕ­ΝΤΕΥ­ΞΗ ΤΟΥ ΠΟ­ΛΙ­ΤΗ  ΠΡΕ­ΣΒΗ κ. ΑΛΕ­ΞΗ Α­ΛΕ­ΞΑΝ­ΔΡΗ, ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΟΛΙΟ:
Πιστεύω σε ένα καλύτερο μέλλον για τη Ρωμιοσύνη της Πόλης
«…Ό­σον α­φο­ρά την Πό­λη η κα­τά­στα­ση της μειο­νό­τη­τας εί­ναι πο­λύ δια­φο­ρε­τι­κή, α­φού ο κύ­ριος ό­γκος της α­να­γκά­σθη­κε να ε­γκα­τα­λεί­ψει τα πάτρια ε­δά­φη και να βρει και­νούρ­γιες ε­στί­ες σε άλ­λα μέ­ρη του κό­σμου και ι­διαί­τε­ρα στην Ελ­λά­δα.

Η συρ­ρι­κνω­μέ­νη ο­μο­γέ­νεια έ­χει συ­σπει­ρω­θεί γύ­ρω α­πό το Οι­κου­με­νι­κό Πα­τριαρ­χεί­ο, θρη­σκευ­τι­κό και πνευ­μα­τι­κό ί­δρυ­μα τε­ρα­στί­ου διε­θνούς βε­λη­νε­κούς. Σή­με­ρα η ρω­μέ­ι­κη μειο­νό­τη­τα δί­νει α­γώ­να ε­πι­βί­ω­σης, χω­ρίς να λαμ­βά­νο­νται τα α­πα­ραί­τη­τα μέ­τρα α­πό την τουρ­κι­κή πλευ­ρά για να κα­τα­στεί δυ­να­τή η ε­πι­στρο­φή των Κων­στα­ντι­νου­πο­λι­τών του ε­ξω­τε­ρι­κού. Η Οι­κου­με­νι­κή Ο­μο­σπον­δί­α Κων­στα­ντι­νου­πο­λί­των (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), που εκπρο­σω­πεί τους α­πα­ντα­χού Ρω­μιούς, έ­χει θέ­σει υ­πό­ψη της τουρ­κι­κής κυ­βέρ­νη­σης συ­γκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις προ­κει­μέ­νου να ε­πι­τευχθεί η πα­λιν­νό­στη­ση των ο­μο­γε­νών, αλ­λά χω­ρίς μέ­χρι στιγ­μής α­πο­τέ­λε­σμα….»
Απόσπασμα από τη συνέντευξη. Τεύχος 95/Ιούλιος 2011

Το δά­κρυ του Πα­τριάρ­χη
«…Από την αρ­χή της ο­μι­λί­ας του ο Πα­τριάρ­χης κ. Βαρθο­λο­μαί­ος, δεν έ­κρυ­ψε την συ­γκί­νη­ση του και ε­ξέ­φρα­σε την συ­ναι­σθη­μα­τι­κή φόρ­τι­ση του με τα λό­για: «…Λέ­νε ότι οι η­λι­κιω­μέ­νοι συ­γκι­νού­νται εύ­κο­λα… και ι­διαι­τέ­ρως ε­γώ κά­θε φο­ρά που α­να­φέ­ρο­μαι στην Ίμ­βρο, στους Ιμ­βρί­ους, στα παθή­μα­τα μας, στα ο­ρά­μα­τα μας, συ­γκι­νού­με πο­λύ εύ­κο­λα… και να με συγ­χω­ρεί­τε γι’ αυ­τό.»…»
Απόσπασμα από το δημοσίευμα. Τεύχος 95/Ιούλιος 2011

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 95/ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ:
- Κιν­δυ­νεύ­ει να μεί­νει στα χαρ­τιά το σχέ­διο για την προ­ο­πτι­κή της Ρω­μη­ο­σύ­νης στην Πό­λη.
- Έγ­γρα­φη ει­δο­ποί­η­ση για προ­κή­ρυ­ξη ε­κλο­γών στις Ελ­λη­νορ­θό­δο­ξες κοινό­τη­τες της Πό­λης. Όμως μόνο στις νομοταγείς…
- Εκλογές και παράπονα στην Κοινότητα Φερίκιοϊ. Δυ­σα­ρε­στη­μέ­νη η Ε­πι­τρο­πή Δώ­δε­κα Α­πο­στό­λων.