Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΨΗΦΙΣΜΑ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Μετὰ βαθείας λύπης ἐπληροφορήθημεν τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου ἀδελφοῦ ἡμῶν Μηνᾶ Τσιτσάκου, ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, Προέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Κωνσταντινουπολιτῶν Μεγάλου Ρεύματος “Ὁ Ταξιάρχης” καὶ μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν. Ἀκούραστου μαχητοῦ τῆς Ρωμιοσύνης, τέκνου τοῦ Μεγάλου Ρεύματος, καὶ φίλου τῆς Κοινότητός μας.
Εὐχόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας αὐτοῦ ψυχῆς ἐν χώρᾳ ζώντων, συλλυπούμεθα συγχρόνως τοὺς οἰκείους καὶ τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῇ Πόλει καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ Μεγαρευμιώτας. Εὐχόμενοι ἡ μνήμη τοῦ νὰ εἶναι αἰωνία, ἀπεφασίσαμεν ὅπως:

  • Τελεσθεῖ τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας αὐτοῦ ψυχῆς ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, τὴν Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, 9ην τρέχοντος μηνὸς, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας Κουμαριωτίσσης. 
  • Ἐκπροσωπηθῇ ἡ Κοινότης κατὰ τὴν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν αὐτοῦ.
  • Κρούσουν οἱ κώδωνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Κοινότητος πενθίμως.
  • Ἐξυπηρετηθούν οἱ ἐνορίται διὰ τὴν μετάβασίν των εἰς τὴν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν αὐτοῦ.
  • Διατεθεῖ χρηματικὸν ποσὸν διὰ φιλανθρωπικὸν σκοπόν.
  
Ἐκ τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου.