Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ

ΠΑΝΔΗΜΟΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν
τῶν ἀειμνήστων Μεγάλων Εὐεργετῶν,
Εὐεργετῶν, Δωρητῶν, Ἀφιερωτῶν,
Ἐφοροεπιτρόπων τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Κοινότητος Γαλατᾶ,
Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Μαθητῶν καί
ἐργασαμένων ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ
Τελεῖται τήν Κυριακήν, 22 Μαρτίου 2015,
ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου