Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

GAYRİMÜSLİMLERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİ: "SORUNLAR ve HAKLAR" II. KONFERANSI

Türkiye’deki gayrimüslim azınlıklar üzerine çalışan, düşünen hemen herkes bir noktada şu tespiti yapar: "Türkiye'de azınlıkların korunması için demokrasi gerekir."
Azınlıkların kendi içlerinde demokratik bir yapıya sahip olma imkânları olmuş mudur? Nasıl bir yönetim yapısını benimsemişlerdir? Örgütlenme özgürlüklerini kullanarak; bir kişi olarak; hukuken tanınan bir “tüzel kişi” olarak yaşayabilmişler midir? Dünden bugüne; İmparatorluk nizamnamelerinden Cumhuriyet kanunlarına, bu alanda hâkim olan zihniyete dair neler söylenebilir? Bu konuda dünyanın başka yerlerinde ne söylenmekte ve ne söylenmesi öngörülmektedir? 
Tüm bu soruları ele almak üzere, 30 Ocak 2014 Perşembe günü Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ( Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu), “Gayrimüslimlerin Tüzel Kişilikleri: Sorunlar Ve Haklar” başlıklı bir konferans düzenlemekteyiz.

Sunuş

GAYRİMÜSLİMLERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİ: "SORUNLAR ve HAKLAR" II. KONFERANSI
30 Ocak 2014 - Perşembe
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu
08.30-09.15 - Kayıt
09.15-09.30 - Açılış Konuşmaları:
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
(Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Laki Vingas
(Cemaat Vakıfları Temsilcisi)

Not:Program simültane olarak Türkçe'ye çevrilecektir.

09.30-10.45 - I) GAYRİMÜSLİM CEMAATLER: TARİH, TOPLUM VE HUKUK
Moderatör: Rober Koptaş – Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
• Prof. Dr. Arus Yumul - Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi “Temsil, Karşı temsil ve Gayrimüslimler”
• Dr. Aylin Koçunyan - Tarihçi “Osmanlı Dönemi’ndeki Cemaat Nizamnameleri”
• Prof. Dr. Elçin Macar - Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi “Tüzel Kişilik Meselesi Ve Ruhani Kurumların Geçmiş Deneyimi”

• TARTIŞMA

10.45-11.00 - Kahve ARASI

11.00-12.30 - II) AZINLIK POLİTİKALARI IŞIĞINDA TÜZEL KİŞİLİĞİN ÖNEMİ
Moderatör: Dr. Konstantinos Tsitselikis – Selanik Makedonya Üniversitesi
• Laki Vingas - Cemaat Vakıfları Temsilcisi “Gayrimüslim Azınlıkların Temsili ve Tüzel Kişilik Eksikliği”
• Dr. Adnan Ertem - Vakıflar Genel Müdürü “Cemaat Kurumlarının Osmanlı’dan Günümüze Yapılandırılması, Tüzel Kişilikler ve Mülkiyet Hakları”
• Prof. Dr. Christoph Grabenwarter – Venedik Komisyonu Temsilcisi, Avusturya Anayasa Mahkemesi Üyesi “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. Maddesi BağlamInda Dini Cemaatlerin Haklari”
• Mine Yıldırım - Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Yöneticisi “İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği, Azınlık Politikaları ve Geleceğin İnşaası"


• TARTIŞMA

12.30-14.00 - Yemek ARASI

14.00-16.00 - III) UYGULAMADA HUKUK VE POLİTİKA
Moderatör: Av. Yakup Barokas- Gazeteci ve Yazar
• Av. Ester Zonana “Cemaatlerin Tüzel Kişilikleri”
• Av. Setrak Davuthan “Cemaat Vakıflarının Tüzel Kişilikleri”
• Av. Foti Benlisoy “Ekümenik Patrikhanenin Tüzel Kişilik Meselesi”
• Av. Haluk Eldem “Türkiye Süryanileri ‘nin, Lozan Antlaşması Çerçevesinde Hukuki Durumları ve Süryanilerin Eğitim ve Öğretim Haklarına İlişkin Güncel bir İdari Yargı Kararı”
• Av. Ali Elbeyoğlu “Patrikhanelerin Tüzel Kişiliklerinin Olmamasının Yol Açtığı Hak Arama ve Mülkiyet Sorunları”
• Commandatore Fortunato Maresia - Artigiana Düşkünler Evi Derneği Başkanı “Türkiye’deki Latin Katolik Toplumunun Tüzel Kişilik Sorunları”


• TARTIŞMA

16.00 - 16.15 - Kahve ARASI

16.15-17.30 - IV) GAYRİMÜSLİM TÜZEL KİŞİLİKLER VE HUKUK
Moderatör: Doç. Dr. Emre Öktem - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
• Prof. Dr. Hüseyin Hatemi – İstanbul Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakülteleri Öğretim Üyesi “Hukuk Devleti İlkeleri Işığında Cemaat Tüzel Kişilikleri”
• Prof. Dr. Ergun Özbudun - Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi “Venedik Komisyonu Raporu Işığında İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği İle İlgili Sorunlar"
• Assist. Prof. Dr. Yannis Ktistakis - Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi “Dini Azınlıkların Hukuki Durumları: Bir Karşılaştırmalı Analiz”


• TARTIŞMA