Σάββατο 13 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Η α­ντι­προ­σω­πεί­α της Οι.Ομ.Κω στην διάρ­κεια των ε­πα­φών που εί­χε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη πρό­σφα­τα (20-24/3/2013 - δεί­τε α­να­κοίνω­ση στο ε­βδο­μα­διαί­ο ε­νη­με­ρω­τι­κό δελ­τί­ο της Οι.Ομ.Κω 18.3-26.3.2013) ε­νη­με­ρώ­θη­κε α­πό τους ι­θύ­νο­ντες της Ζαπ­πεί­ου Σχο­λής για τις οι­κο­νο­μι­κές δυ­σκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει λό­γω της α­δυ­να­μί­ας της Ζαπ­πεί­ου Ε­πι­τρο­πής Ο­λυ­μπί­ων Κλη­ροδο­τη­μά­των να συν­δρά­μει στη Ζάπ­πειο Σχο­λή σή­με­ρα.

Η Ζάπ­πειος Σχο­λή με ό­λες τις βαθ­μί­δες της εκ­παί­δευ­σης που πα­ρέχει, μα­ζί με την Πα­τριαρ­χι­κή Με­γά­λη του Γέ­νους και την Ζω­γρά­φειο Σχο­λή, απο­τε­λούν την ελ­πί­δα ό­λων μας, ως φο­ρείς της Ελ­λη­νι­κής Παιδεί­ας που κα­λού­νται να παί­ξουν καί­ριο ρό­λο για την α­να­ζω­ο­γό­νη­ση της Ο­μο­γένειας. Ε­πο­μέ­νως οι οι­κο­νο­μι­κές δυ­σκο­λί­ες που α­ντι­με­τω­πί­ζει έ­να α­πό τα σχο­λεί­α μας εί­ναι θέ­μα πρω­τί­στως ό­λων των πα­ρα­γό­ντων του Ελ­λη­νι­σμού της Πόλης και πρέ­πει ό­λοι οι φο­ρείς των Κων­στα­ντι­νου­πο­λι­τών ε­ντός και ε­κτός της Πό­λης να συ­ντρέ­ξουν στην α­νά­γκη αυ­τή.
Η ε­ξα­σφά­λι­ση συν­θη­κών πα­ρο­χής ου­σια­στι­κής παι­δεί­ας εί­ναι θέμα πρώ­της προ­τε­ραιό­τη­τας πριν α­πό ο­ποια­δή­πο­τε άλ­λη ε­ξω­σχο­λι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα. Με τις σκέ­ψεις αυ­τές και ε­πει­δή η Ο­μο­γε­νεια­κή Παι­δεί­α α­πο­τε­λεί ενιαί­α ο­ντό­τη­τα, το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω κα­λεί ό­λους τους φο­ρείς της Ο­μο­γέ­νειας, αλλά και κά­θε ι­διώ­τη να συν­δρά­μει την Ζάπ­πειο Σχο­λή υ­πό τον συ­ντο­νι­σμό των ε­νω­τι­κών φο­ρέ­ων του ΣΥΡ­ΚΙ και της Οι.Ομ.Κω.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω θε­ω­ρεί α­να­γκαί­ο να ε­πι­ση­μά­νει για α­κό­μη μια φο­ρά, την α­δή­ρι­τη α­νά­γκη της λει­τουρ­γί­ας ε­νός Ο­μο­γε­νεια­κού συ­ντο­νι­στι­κού φο­ρέ­α Παι­δεί­ας, που θα ή­ταν ση­μα­ντι­κό στο να εκ­δη­λω­θεί η αλ­λη­λεγ­γύ­η μετα­ξύ των τριών σχο­λεί­ων μας. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω προ­βαί­νει και σε α­πευ­θεί­ας ενέρ­γειες για την υ­πο­στή­ρι­ξη της Ζαπ­πεί­ου Σχο­λής. 

Η «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ USA, CANADA, AUSTRALIA ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η εφημερίδα «Ανατολή» με τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τα επίκαιρα σχόλια της, φέρνει πιο κοντά τους Έλληνες όλου του κόσμου, στις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής.
Η ετήσια συνδρομή για όλες τις χώρες εκτός Ελλάδας, είναι 35 Ευρώ.
ΤΩΡΑ "ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ 15 ΕΥΡΩ...
Μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία της διεύθυνσης σας στα e-mail:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ... ΣΤΗΝ «ΑΝΑΤΟΛΗ»
Γνωρίστε την εφημερίδα του Ελληνισμού της καθ’ ημάς Ανατολής.
ΤΩΡΑ "ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ" (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ΜΕ 10 ΕΥΡΩ...
Μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία της διεύθυνσης σας στα e-mail:
Επίσης μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας στον αυτόματο τηλεφωνητή:
(0030) 210.95.14.225