Κυριακή 6 Απριλίου 2014

“Dimitri Kandemir Mekteb-î Kebir’e Geri Dönüyor”


Fener Rum Lisesi kuruluşunun 560. Yılı nedeniyle, mezunlarından, okul tarihinin ve Osmanlı Döneminin önemli kişiliklerinden biri anısına bir gece düzenlemektedir.

Bilgin prens, ünlü Dimitri Kandemir (1673 – 1723), besteci ve müzik kuramcısı, tambur icracısı, tarihçi, dilbilimci ve coğrafyacı, ansiklopedist, siyaset adamı ve voyvoda, Doğu’nun Leonardo da Vinci’si, iki Avrupa devletinde, Romanya ve Moldavya’da ‘ulusal kahraman’ olarak anılıyor.
Bu etkinlik 11 Nisan 2014 saat 18:00 da Fener Rum Lisesi Salonu’nda yapılacak ve İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Zeynep Sözen’in Kandemir Dönemi ve hayatıyla ilgili konuşmasıyla başlayacaktır.
Etkinlik, Müzik Öğretmeni sayın Dimitri Dimitriyadis’in Kandemir’in müzik çalışmaları ile ilgili konuşması ve Kandemir Döneminin Doğu – Batı müziği etkileşimiyle ilgili parçaların icrasıyla devam edecektir.
Kandemir’in besteleri ve döneminin parçalarından oluşan Yorgo Marinakis yönetimindeki  “Pera Müzikseverler Saz Topluluğu” nun konseriyle etkinlik son bulacaktır.