Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ


Στις 5 Δεκεμβρίου 2011, η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, χειροθέτησε εις Άρχοντα Προστάτη των Γραμμάτων, τον πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, καθ. του Ε.Μ.Π. κ. Νικόλαο Ουζούνογλου.
Η ομιλία που εκφώνησε ο Οικ. Πατριάρχης κατά την χειροθεσία, ήταν εύγλωττη και αποκαλυπτική της εκτίμησης που τρέφει ο Παναγιότατος για την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών.
Η Πατριαρχική αναγνώριση ασφαλώς αποτελεί μία δικαίωση των υπεράνθρωπων και ακούραστων προσπαθειών που καταβάλλει ο Πρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. κ. Νικόλαος Ουζούνογλου, για τα προβλήματα και τα θέματα της Πολίτικης Ομογένειας και των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών. Ταυτόχρονα αποτελεί δικαίωση και της πολιτικής που ακολούθησε η Οι.Ομ.Κω., η οποία δεν εγκλωβίστηκε σε εξτρεμιστικές εθνικιστικές και ελλαδοκεντρικές θέσεις.
Μετά την πρώτη περίοδο της «προσωρινής διοίκησης», όπου παρατηρήθηκαν ταλαντεύσεις, με την εκλογή της πρώτης αιρετής διοίκησης, στην οποία εξελέγη πρόεδρος ο κ. Νίκος Ουζούνογλου και πλαισιώθηκε με συνεργάτες που είχαν ως κεντρικό στόχο την επανασύνδεση της διασποράς των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών με την Ομογένεια της Πόλης, η Οι.Ομ.Κω. έκανε την «αλλαγή του παραδείγματος».
Ανέτρεψε την μέχρι τότε ισχύουσα πολιτική των Πολίτικων συλλόγων, που περιοριζόταν στην στείρα καταγγελτική ρητορεία, η οποία απέφερε ελάχιστα αποτελέσματα και προχώρησε σε μία διαφορετική στρατηγική. Χωρίς ακρότητες και βερμπαλισμούς, η Οι.Ομ.Κω. συνδύασε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Πολίτικης Ρωμιοσύνης με την επεξεργασία και προώθηση διεκδικητικού πλαισίου, για την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι Κωνσταντινουπολίτες από το κράτος της Τουρκίας, όπου αυτό είναι δυνατό. Ο κ. Νίκος Ουζούνογλου έγινε ο ενσαρκωτής αυτής της πολιτικής, ανοίγοντας νέους δρόμους, πρωτόγνωρους για την πρακτική των Πολίτικων συλλόγων.
Αυτή η πολιτική της Οι.Ομ.Κω. έτυχε της αποδοχής και αναγνώρισης μεγάλης μερίδας των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών. Υπάρχει βέβαια και μία μικρή μερίδα, η οποία χωρίς να προτείνει μία διαφορετική στρατηγική για το μέλλον της Πολίτικης Ρωμιοσύνης, ασκεί «κριτική» στην πολιτική της Οι.Ομ.Κω.. Και βέβαια η άσκηση κριτικής είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας σφαίρας, όταν όμως αυτή γίνεται για συγκάλυψη προσωπικών επιδιώξεων και φιλοδοξιών, τότε χάνει την εποικοδομητική της διάσταση και γίνεται στείρα πολεμική.
Η χειροθεσία του Προέδρου της Οι.Ομ.Κω. σε Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ελπίζουμε να προβληματίσει όσους σήμερα αντιμάχονται την Οι.Ομ.Κω., ούτως ώστε να σκεφτούν εάν η στάση τους εδράζεται σε πολιτικά επιχειρήματα ή αποκρύπτει προσωπικές ματαιοδοξίες.

Ο Οικ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην έναρξη της ομιλίας του κατά την απονομή του οφφικίου, είπε: «….Έχομεν την χαράν να σας γνωρίζωμεν καλώς, ουχί μόνον διότι αποτελείτε σάρκα εκ της σαρκός της Αγίας του Χριστου Μεγάλης Εκκλησίας, ως καταγόμενος εκ της βασιλίδος ταύτης των πόλεων, αλλα και διότι από ετών προεδρεύετε της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, της πολλά προσφερούσης εις το ευσεβές ημών Γένος και δη εις την ενταύθα Ομογένειαν, ιδίως δε εις την νεολαίαν αυτής, εις την οποίαν άπαντες εναποθέτομεν τας χρηστάς ημών ελπίδας δια το μέλλον.»
Στη συνέχεια ο Οικ. Πατριάρχης είπε:
«…Με συγκίνησιν παρακαλουθούμεν την στοργικήν μέριμναν την οποίαν επιδεικνύετε ως πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, εργαζόμενος και αγωνιών, ομού μετά των λοιπών μελών αυτής, δια την κάλυψιν πάσης ανάγκης των νέων της Ομογενείας μας,  συνεχίζων τοιουτοτρόπως την μακραίωνα αγαθήν παράδοσιν κορυφαίων προσωπικοτήτων τοθ Γένους και συμπολιτών μας, των πολυτρόπως ευεργετησάντων την παιδείαν και τους θεράποντας και θιασώτας αυτής.
Αλλά δεν είναι μόνον τα εκπαιδευτικά θέματα της Ομογενείας δια τα οποία ζωηρώς ενδιαφέρεσθε και εις την αντιμετώπισιν των οποίων αποτελεσματικώς συμβάλλετε, αγαπητέ Άρχων. Η προς την γενέτειραν αγάπη σας καλύπτει ολόκληρον το φάσμα των απασχολούντων ημάς προβλημάτων, δια την επίλυσιν των οποίων επικοινωνείτε και συνεργάζεσθε εντίμως και με τον Σύνδεσμον Υποστηρίξεως των Ρωμαίηκων Ιδρυμάτων και με τας Κυβερνητικάς αρχάς της Τουρκίας καί με εκτός αυτής και της Ελλάδος θεσμούς, θυσιάζων πολύν από τον πολύτιμον χρόνον σας και συντονίζων πολλάς δραστηριότητας με αποκλειστικόν σκοπόν την ανακούφισιν της ενταύθα Ομογενείας και της φυσικής αυτής αρχής, ήτοι της Μητρός Εκκλησίας, και την αποκατάστασιν αδικιών του παρελθόντος…»
Από την παραπάνω περικοπή της Πατριαρχικής ομιλίας, θα σταθούμε ιδιαιτέρως στο σημείο εκείνο που αναφέρεται στις συναντήσεις αντιπροσώπων της Οι.Ομ.Κω. με τις κυβερνητικές αρχές της Τουρκίας «με αποκλειστικό σκοπόν την ανακούφισιν της ενταύθα Ομογένειας και της φυσικής αυτής αρχής…». Είναι ένα σημείο που θα πρέπει να διαβάσουν επανειλημμένα όσοι επικρίνουν την Οι.Ομ.Κω. γι’ αυτές τις συναντήσεις.
Η τελευταία παράγραφος της Πατριαρχικής ομιλίας, αποδίδει τιμές σε όσους εργάζονται για τους σκοπούς της Οι.Ομ.Κω. και ταυτόχρονα είναι μία συγκινητική αναφορά στις τραγικές συνθήκες που οδήγησαν στον εκπατρισμό το μεγαλύτερο μέρος των Ρωμιών της Πόλης.:
«…Εν κατακλείδι, αποδίδοντες εις υμάς την τιμήν ταύτην και υπό την ιδιότητα του προέδρου της ΟΙΟΜΚΩ επιγράφομεν αυτήν και εις όλα τα μέλη αυτής, τα οποία, αν και ηναγκάσθησαν λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών των καιρών να αποδημήσουν μακράν των πατρογονικών αυτών εστιών, δεν ελησμόνησαν ταύτας, αντιθέτως μάλιστα προσπαθούν, με κάθε τρόπον να έλθουν βοηθοί εις τάς ανάγκας της ενταύθα Ομογενείας και δη της εκπαιδευτικής Κοινότητος.»

Παναγιότατε,
Σας βεβαιώνουμε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα της αλληλεγγύης και υποστήριξης της Πολίτικης Ρωμιοσύνης, παρά τους όποιους θα προτιμούσαν «να μην ασχολούμαστε» με αυτήν. Δεν εγκαταλείπουμε την Ιστορία μας, την Ταυτότητα μας, το Παρόν και το Μέλλον μας.

Γρηγόρης Κεσίσογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.