Δευτέρα 21 Μαΐου 2012

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.), εδώ και καιρό έχει προτάξει το θέμα της αποκατάστασης των αδικιών που έχει υποστεί ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, με συγκεκριμένα «μέτρα θεραπείας» εκ μέρους του τουρκικού κράτους, τόσο για την Ρωμέϊκη κοινότητα της Πόλης, όσο και για τους εκπατρισμένους Ρωμιούς.

Στον αγώνα αυτό για Δικαίωση, σημαντικός σύμμαχος της Οι.Ομ.Κω. είναι το σύγχρονο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, και κυρίως ο τομέας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αξιοποιώντας αυτό το πλαίσιο, η αντιπροσωπεία της Οι.Ομ.Κω. (Νικόλαος Ουζούνογλου, Πρόεδρος και Κοσμάς Κοτζαμάνογλου, Αντιπρόεδρος) που συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ενωμένων Εθνοτήτων της Ευρώπης (FUEN) η οποία αποτελείται  από εκπροσώπους 90 Μειονοτήτων της Ευρώπης (είναι μέλος και η Οι.Ομ.Κω.) προώθησε ένα ψήφισμα, με το οποίο αναδεικνύεται το αίτημα της αποκατάστασης.
Με το ψήφισμα αυτό που υιοθέτησε ομόφωνα η Γ.Σ. της FUEN, για πρώτη φορά από ένα διεθνή οργανισμό εκπροσώπησης μειονοτικών ομάδων και πληθυσμών, τίθεται τόσο καθαρά το αίτημα για αποκατάσταση αδικιών και μάλιστα με επίκληση συγκεκριμένου ψηφίσματος του Ο.Η.Ε.
Το ψήφισμα αυτό της FUEN, είναι ένα σημαντικό βήμα στις νόμιμες (βάσει του διεθνούς δικαίου) διεκδικήσεις των μειονοτήτων, αφού μεταθέτει το όριο τους από το επίπεδο των καταγγελιών σε αυτό της αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ε.Ε. – Τουρκίας, αυτό το ψήφισμα εναρμονίζεται με το πνεύμα του «οδικού χάρτη» που θα πρέπει ν’ ακολουθήσει η Τουρκία, σε θέματα ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Πλέον η Ε.Ε. θα μπορεί να εμπλουτίσει αυτό τον «οδικό χάρτη» και με νέα «σημεία ελέγχου» που θα αφορούν την αποκατάσταση όχι μόνο της Ελληνικής, αλλά και των άλλων μη μουσουλμανικών μειονοτήτων.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (Οι.Ομ.Κω)

Ανακοίνωση
(20-05-2012)

Έκδοση ψηφίσματος από τη Γενική Συνέλευση της
Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN) 2012
μετά από πρόταση της Οι.Ομ.Κω

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (Federal Union of European Nationalities) που συνήλθε στην Μόσχα 19-05-2012 υιοθέτησε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα :

·   Σημειώνοντας ότι η προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο την περίοδο μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει αποσπάσει ιδιαίτερα την προσοχή των διεθνών οργάνων και των κρατικών οντοτήτων, εστιάζοντας όμως κυρίως το ενδιαφέρον τους στο σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο σε παρόντα χρόνο, όσο και σε μέλλοντα,

·  Επιβεβαιώνοντας ότι πρακτικές και περιπτώσεις καταπάτησης τόσο του Διεθνούς Δικαίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε μεγάλη κλίμακα, όσο και της σοβαρής καταπάτησης του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ιστορίας, είχαν καταστροφικές επιπτώσεις στην επιβίωση και διατήρηση πολλών μειονοτήτων σε ολόκληρη την Ήπειρο,

·   Υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαβεβαίωσης, μέσω της τήρησης και της υπακοής στο Διεθνές Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, στις μειονότητες, οι οποίες έχουν υποφέρει κατά το παρελθόν από τέτοιου είδους καταπατήσεις, ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον,

·   Αναγνωρίζοντας πως η παραπάνω διαβεβαίωση είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε οι μειονότητες να μπορέσουν να ασκήσουν όλα τα  ανθρώπινα δικαιώματα θεμελιώδους σημασίας όπως αποτελούν το δικαίωμα στην επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, το δικαίωμα στην εθνική παράδοση, το δικαίωμα στην συμμετοχή στο πολιτικό σύστημα κ.τ.λ.,

·   Τονίζοντας ότι, αντίθετα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, το ζήτημα της θεραπείας και αποκατάστασης των μειονοτικών δικαιωμάτων, τα οποία υπέστησαν κατά το παρελθόν σε μεγάλης κλίμακας καταπατήσεις, έχουν λάβει ελάχιστη προσοχή με αποτέλεσμα ασήμαντη πρόοδος να έχει σημειωθεί στο πεδίο ανάπτυξης μέσων νομικής προστασίας,

·   Ανακαλώντας το Ψήφισμα 60/147 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του Δεκεμβρίου 2005, το οποίο καθιέρωνε τις «Βασικές Αρχές και Οδηγίες επί του Δικαιώματος Θεραπείας και Αποκατάστασης των Θυμάτων  από Μαζικές  Παραβιάσεις  Κανόνων του Διεθνούς Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Σοβαρών Παραβιάσεων του Διεθνούς  Ανθρωπιστικού Δικαίου» (Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law),


Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Μειονοτήτων καλεί:

·   Τα Κράτη να υποστηρίξουν τις αρχές που εγκαθιδρύθηκαν από το Ψήφισμα 60/147 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), εναρμονίζοντας το νομικό τους σύστημα, συμπεριλαμβανομένου των συνταγματικών τους κανόνων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη η θεραπεία και αποκατάσταση των μειονοτήτων, οι οποίες έχουν έρθει αντιμέτωπες με καταπάτηση των δικαιωμάτων τους στο παρελθόν,

·  Τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Όργανα, που δρουν προς το συμφέρον και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να εργαστούν για την εφαρμογή του Ψηφίσματος  60/147 της Γ.Σ. του Ο. Η.Ε., διασπείροντας  πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εναρμονίζοντας τις διακρατικές σχέσεις, προάγοντας το διάλογο μεταξύ των σημαντικών ομάδων και άλλων φορέων προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και εγκαθιδρύοντας σχετική νομοθεσία και άλλα θεσμικά εργαλεία,

·   Τις Οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τις αυτόχθονες μειονότητες να εκμεταλλεύονται αδιάκοπα τις υπάρχουσες ευκαιρίες που αναδύονται από το Ψήφισμα 60/147 του Ο. Η.Ε. και να συμβάλλουν στην εφαρμογή και εκπλήρωση των στόχων του παραπάνω Ψηφίσματος.