Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ»


ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ» Σ.Π.Ε.
Δημ. Σούτσου 46 Αμπελόκηποι 11521 Αθήνα Τηλ. 6464270 Fax 6437002
Απόφαση Υπουργείου Εργασίας Αριθ. Πρωτ. 89177/5487/1965

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ» Σ.Π.Ε. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 6:30 μ.μ στην έδρα του Συνεταιρισμού, Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση στις 8 Δεκεμβρίου 2014,  ημέρα Δευτέρα και ώρα  6:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο  και με την ίδια ημερήσια διάταξη.
Σε περίπτωση δε μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση στις 15 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη  και θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη προσέλθουν.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1) Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2) Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Υποβολή Ισολογισμού έτους  2013.
4) Υποβολή Προϋπολογισμού έτους 2015.
5) Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου.
6) Έγκριση Ισολογισμού 2013, Προϋπολογισμού 2015, των Πεπραγμένων του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη.
7) Ανακοινώσεις και προτάσεις.
8) Πρόταση  Δ.Σ. για διαγραφή μελών.

Αθήνα,  Νοέμβριος 2014

Ο Πρόεδρος                                        
Κων/νος  Καμινάρης

Η Γεν. Γραμματεύς
Φερενίκη Οικονομίδου

Σημειώνεται ότι η εκπροσώπηση συνεταίρου στην Γενική Συνέλευση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφική εξουσιοδότηση και δεν επιτρέπεται από ένα άτομο η εκπροσώπηση  περισσοτέρων του ενός Συνεταίρων.