Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΕΜΠΡΟΣ…

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος παραβρέθηκε στην Πρωτοχρονιάτικη Τελετή που οργανώθηκε στη Σχολή Γαλατά για τις νέες γενιές των ομογενών μας στη Πόλη.
Η τελετή “χρωματίστηκε” με την δυναμική παρουσία της ομάδας Νέων Εθελοντών της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών.

Παρακάτω δημοσιεύουμε τον Χαιρετισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη στη τελετή, ο οποίος αποτελεί μια σημαντική τόνωση του ηθικού των νέων ομογενών, από έναν πνευματικό πατέρα που εκδηλώνει σε κάθε ευκαιρία το ενδιαφέρον του για τη νέα γενιά.
Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη και στην Ομάδα Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω.
Μετά τον Χαιρετισμό του Παναγιότατου, δημοσιεύουμε τον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε εκ μέρους όλης της Ομάδας, το μέλος της κα Αλεξάνδρα Μοροσίδη, στην εκδήλωση.


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ
ΕΝ ΤΗ ΑΣΤΙΚΗι ΣΧΟΛΗι ΓΑΛΑΤΑι
03.01.2018

Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι αδελφοί,
Ἐξοχώτατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,
Ἐλλόγιμοι ἐκπαιδευτικοί,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀνέτειλε καὶ ἐφέτος τὸ νέον ἔτος μὲ χρηστὰς ἐλπίδας. Ἀνέτειλε μία ἐπιπλέον παράτασις τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ 2018 ἔτη χαίρεται τὴν ἄκραν συγκατάβασιν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Ἀνέτειλε μία περίοδος, κατὰ τὴν ὁποίαν καλούμεθα νὰ πράξουμε καὶ πάλιν ἡμεῖς, ἐν Φαναρίῳ, τὸ πανίερον χρέος: νὰ κρατήσουμε τὸ παρελθόν, νὰ τὸ φέρουμε ὡς οὐσίαν εἰς τὸ παρὸν καὶ νὰ ἐξυφάνουμε τὸ ἔνδυμά του διὰ τὸ μέλλον.
Εἰς αὐτόν, λοιπόν, τὸν ἀργαλειὸν τῆς ἐνδύσεως τοῦ θελήματος τοῦ Κυρίου, ἀσφαλῶς θὰ ἀνατέλλῃ, πάντοτε μὲ ἐλπίδα, καὶ ὁ νέος ἑνιαυτὸς, ἀλλὰ καὶ κάθε νέα στιγμὴ τῆς ζωῆς μας. Εἴμαστε ἐδῶ, εἰς τὴν Πόλιν τῶν Πατέρων μας, εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, εἴμαστε γηγενεῖς, εἴμαστε ἔνδημοι καὶ ὄχι ἀπόδημοι, καὶ τηροῦμε μὲ εὐλάβειαν τὰ ἔθιμα ποὺ μᾶς ἐκληροδότησαν αἱ πρὸ ἡμῶν γενεαί. Τηροῦμε τὰ ἔθιμά μας ὄχι μὲ ἐθισμὸν ἀλλὰ μὲ ἦθος. Τηροῦμε τὰ ἔθιμά μας ὄχι ἀπὸ ἀνάγκην νὰ δηλώσωμεν τὴν ὕπαρξίν μας- εἶναι αὐτονόητος ἐφ᾿ ὅσον εἴμεθα Χριστώνυμος λαός- ἀλλὰ διὰ νὰ κηρύξουμε ὅτι ἡ Ρωμηοσύνη τῆς Πόλεως ἀντέχει καί συνεχίζει ἐμπρός!
Δι᾿ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους συγκινούμεθα ὅταν βλέπουμε τὰ πρόσωπα τῶν νέων μας, τῶν βλαστῶν τῆς Ὁμογενείας. Συγκινούμεθα ἀλλὰ καὶ ἀγωνιοῦμε! Συγκινούμεθα, καλά μας παιδιά, διότι σὲ ἐσᾶς θὰ παραδώσουμε τὴν σκυτάλην τῆς κοινωνίας, καὶ ἀγωνιοῦμε διότι εἶσθε τὸ κέντρον τοὺ πατρικοῦ ἐνδιαφέροντος μας! Εἶσθε ἡ τρυφερὰ μέριμνά μας! Πήραμε τὴν Ἁγιοβασιλόπιττα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Μεγάλου αὐτοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς Καισαρείας Ἁγίου Βασιλείου καὶ ἀναλογιζόμαστε τὶς περιπέτειες καὶ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλου εὐσεβοῦς ἐθίμου, τὸ ὁποῖον, διέσχισε τὰ ἀφρισμένα κύματα τῆς Ἱστορίας διὰ νὰ φθάσῃ ἓως τὶς ἡμέρες μας. Καὶ τώρα, εὐλογώντας κοντά σας αὐτὸ τὸ ἔθιμο, σᾶς παραδίδουμε ὑπόδειγμα διὰ τὸ μέλλον.
Χτίστε καὶ σεῖς τὴν δική σας Βασιλειάδα, καλά μας παιδιά! Κι ἂν δὲν μπορέσετε μὲ ὑλικὰ μέσα, φροντίστε ὥστε οἱ καρδιές σας νὰ γίνουν θάλπος διὰ τὰ ἀπορφανισμένα ἀπὸ ἐλπίδα πρόσωπα, παρηγοριὰ δι' ὅσους πονοῦν εἰς τὴν ψυχὴν καὶ εἰς τὸ σῶμα, στέγη σεβασμοῦ πρὸς τὸ τίμιον γῆρας. Χορτᾶστε ὅποιον πεινᾷ καὶ διψᾷ γιὰ βοήθεια μὲ ἕνα σας χαμόγελο! Γίνετε εὐχάριστοι καὶ εὔχρηστοι διὰ κάθε ἄνθρωπον. Τότε ὅλοι, θέλοντας καὶ μή, θὰ βλέπουν εἰς τὰ μάτια σας τὸν Θεὸν τοῦ Βασιλείου, τὴν Βασιλειάδα τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Ἔτσι διατηροῦνται τὰ ἔθιμα ἐδῶ εἰς τὴν Μεγάλην Εκκλησίαν. Μὲ τὴν προσπάθειαν τοῦ ἁγιασμοῦ.
Ἡ παροῦσα ἑσπέρα ἀφιερώθηκε πολὺ σωστὰ εἰς τὴν μνήμην μιᾶς ἀφωσιωμένης ἐργάτριας τῆς νεοβασιλειάδος τοῦ Πατριαρχείου μας εἰς τὴν Παιδόπολιν τῆς Πρώτης. Ἀφιερώθηκε εἰς τὴν ἀείμνηστον Αἰκατερίνην Στάνιτς, τῆς ὁποίας ἡ σιωπηλὴ ἔξοδος ἀπὸ τὰ φθαρτὰ πρὸς τὰ ἄφθαρτα μᾶς ἐλύπησε κατ' ἄνθρωπον, καὶ ὁπωσδήποτε ἄφησε ἕνα σημαντικὸ καὶ δυσαναπλήρωτο κενό. Ἂς τὴν ἀναπαύῃ ὁ Θεὸς ἐν σκηναῖς δικαίων καὶ ἂς εὐχηθοῦμε ὥστε ἡ μνήμη της νὰ εἶναι αἰωνία.
Ὅμως, ἡ Ἐκκλησία πορεύεται τὸν ἰδικὸν της δρόμον, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ ἀτελεύτητον μέλλον, καὶ ζῇ καὶ δραστηριοποιεῖ τὴν Ρωμηοσύνη τῆς Πόλεώς μας μέσα ἀπὸ Συλλόγους, Συνδέσμους, Σωματεῖα καὶ Ἱδρύματα. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν εὐλογοῦμε ἀπὸ κοινοῦ τὶς Ἁγιοβασιλόπιττες τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, ἡ ὁποία φιλοξενεῖ αὐτὲς τὶς ὄμορφες ἐκδηλώσεις εἰς τοὺς χώρους της, καὶ συγχαίρουμε τὴν Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κομοροσάνο καὶ τοὺς συνεργάτας της δι' ὅλας αὐτὰς τὰς πρωτοβουλίας˙ δεύτερον, τοῦ ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογίμου κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων, τοῦ ΣΥΡΚΙ, τὰ εὔφημα ἔργα τοῦ ὁποίου Συνδέσμου ὁμιλοῦν τόσον θετικὰ ἀπὸ μόνα τους, ἀλλὰ καὶ τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλεως, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν εὐγενεστάτην κ. Μαρίαν Ἀποστολίδου, εἰς τὴν εὐθύνην τοῦ ὁποίου Συμβουλίου ἀνεθέσαμεν, ὡς Μήτηρ Ἐκκλησία, τὴν διοργάνωσιν τῶν θερινῶν κατασκηνώσεών μας εἰς τήν νῆσον Πρώτην.
Παιδόπολις, ὅμως, δίχως τὴν παρουσίαν, τὴν συμβολὴν καὶ τὴν οὐσιαστικὴν καὶ ἀνιδιοτελῆ βοήθειαν τῶν στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τῆς δραστηρίας καὶ εὐγενεστάτης κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, δὲν νοεῖται πλέον! Διὰ τοῦτο συγχαίρομεν καὶ εὐχαριστοῦμεν ἐκ μέσης καρδίας τὸν Ἱερώτατον ἀδελφὸν καὶ ἐκλεκτὸν Ἱεράρχην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτην Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, διότι μὲ τὴν ἰδικήν του πρόφρονα παραχώρησιν καὶ εὐλογίαν ἔρχονται τά τελευταῖα χρόνια τὰ στελέχη τῆς Ἐπαρχίας του εἰς τὴν Πόλιν μας καὶ ἐπιτελοῦν αὐτὸ τὸ θεάρεστον καὶ ἐξαίσιον ἔργον.
Πράγματι, ἀγαπητά μας παιδιά ἀπὸ τὴν συμβασιλεύουσαν Θεσσαλονίκην, ἐγράψατε καὶ γράφετε ἐδῶ εἰς τὴν γῆν τῆς προστάτιδός σας Ἁγίας Κασσιανῆς ἕνα ὑπέροχον ὕμνον, τὸν ὕμνον τῆς αὐθεντικῆς καὶ ἀνυποκρίτου ἀγάπης σας πρὸς τὴν μαρτυρικὴν Ρωμηοσύνην μας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, πρὸς τὸ Φανάρι, τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ θὰ παραμείνῃ ἡ μελωδία καὶ ἡ εὐωδία τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῆς.
Χαιρετίζομεν, ἐπίσης, μὲ πατρικὴν ἐγκαρδιότητα καὶ τοὺς νέους ἀπὸ τὴν ἀόκνως δραστηριοποιουμένην Οἰκουμενικὴν Ὁμοσπονδίαν Κωνσταντινουπολιτῶν, τήν ΟΙΟΜΚΩ, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν, ἤ καλλίτερα ἐπέστρεψαν, τὶς γιορτινὲς αὐτὲς ἡμέρες κοντά μας, ἀφήνοντας πίσω τὰ σπίτια καὶ τὶς οἰκογένειές των, ὥστε νὰ μοιρασθοῦν μαζύ μας τὴν χαρὰν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καὶ νὰ μᾶς ψάλουν καὶ ἐκεῖνοι, μαζὺ μὲ τοὺς νέους τῆς Πόλεως, τὰ πατροπαράδοτα κάλαντα. Νὰ ξέρατε πόσον ἐχάρησαν τὴν παρουσίαν των ἰδιαιτέρως οἱ ἡλικιωμένοι μας εἰς τὸ Γηροκομεῖον Βαλουκλῆ! Μέχρι δακρύων! Σᾶς εὐχαριστοῦμε, ἀγαπητοί μας καί εὐέλπιδες νέοι. Εἴθε καί τοῦ χρόνου!

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,                          

Ὁ λόγος τοῦ Πατριάρχου σας δὲν εἶναι χωρίς ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξίαν διὰ τὸ μέλλον τῆς Ρωμηοσύνης τῆς Πόλεως, τῆς Ἴμβρου, τῆς Τενέδου καὶ τῆς ὅπου γῆς. Δὲν στερεῖται ἐλπίδος καὶ αἰσιοδοξίας, διότι εἶναι λόγος Χριστοῦ, εἶναι Θεοῦ λόγος, εἶναι φωνὴ ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς Ἱστορίας τῆς Πόλεώς μας. Εὐλογοῦμε μὲ τὴν Χάριν τοῦ πρὸς τὸ Βάπτισμα ἐπειγομένου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴν Πόλιν αὐτὴν τῶν πόλεων, ὅλην τὴν ἁπανταχοῦ Ρωμαίηκην νεότητα, ὥστε νὰ αὐξάνεται διαρκῶς, βαθαίνοντας τὶς ρίζες της εἰς τὸ μεγαλεῖον τῆς αὐθεντικῆς παραδόσεώς μας καὶ ἐπεκτείνοντας τὰ ὄνειρά της εἰς τὸ μέλλον ποὺ τῆς ἀνήκει, ποὺ σᾶς ἀνήκει, καλά μας παιδιά!
Ὁ Πατριάρχης σας, ὁ πνευματικός σας πατέρας, πολὺ σᾶς ἀγαπᾷ! Νὰ τὸ ξέρετε!
Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ εἰς ὅλους!
Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν!

 Στο Νιχώρι με ομογενείς που προσήλθαν να ακούσουν τα κάλαντα, μετά από πρόσκληση του προέδρου της Κοινότητας κου Λάκη Βίγκα
 
 Στα Ταταύλα σε σπίτι ομογενών
 
 Οι καλαντιστές στη Πρίγκηπο με την Δασκάλα κα Βάσω Ξύδα, την πρόεδρο της Κοινότητας κα Αγνή Νικολαΐδου, και την κα Ενεπέκογλου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

Παναγιότατε
Σεβασμιότατοι
Εκλεκτή ομήγυρη
Σας απευθύνουμε τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχές μας για το νέο έτος, ως Νέοι Εθελοντές της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών.
Η ομάδα μας, αποτελούμενοι από 12 νέους και νέες, ταξίδεψε από την Αθήνα, μετά από πρόσκληση της Κοινότητας Μεγάλου Ρεύματος, για να πούμε τα κάλαντα σε σπίτια και συναθροίσεις ομογενών.
Ανταποκριθήκαμε με πάθος σ’ αυτή την πρόσκληση, για να βρεθούμε αυτές τις άγιες ημέρες μαζί με την Πολίτικη Ρωμηοσύνη, να συνεορτάσουμε και να νιώσουμε τον παλμό της ομογένειας.
Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που νέοι εθελοντές της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, επισκεπτόμαστε την Πόλη με διάφορες αποστολές.

Η Οι.Ομ.Κω. από την ίδρυση της έχει θέσει πρωταρχικό σκοπό την αλληλεγγύη και στήριξη της ομογενών συμπολιτών μας που ζουν στη Πόλη. Με αυτό το πνεύμα, έχουμε δραστηριοποιηθεί δεκάδες νέοι και νέες εθελοντές, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής μας. Όλους εμάς τους νέους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. μας ενώνει η αγάπη και η αφοσίωση στην Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως επίσης οι συναισθηματικοί, πνευματικοί και ιστορικοί δεσμοί με την μήτρα του Γένους μας, την Κωνσταντινούπολη και την ελληνορθόδοξη κοινότητα μας που ζει σε αυτά τα ιερά χώματα.
Τα προηγούμενα χρόνια, νέοι εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. πραγματοποίησαν στη Πόλη διάφορες δράσεις, όπως η καταλογογράφιση της βιβλιοθήκης της Μεγάλης του Γένους Σχολής, τακτοποίηση αρχείων κοινοτήτων, αποτύπωση και καθαρισμός Ορθόδοξων κοιμητηρίων, εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα στη Παιδούπολη της Πρώτης, αρχιτεκτονική αποτύπωση κοινοτικών κτιρίων, όπως η Ζάππειος Σχολή, παιδικές εορτές και συμβολή στο πρόγραμμα του Δημιουργικού Εργαστηρίου της Αγίας Τριάδας, επίσης συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο γνωριμίας με την Ρωμαίικη Κοινότητα και σε άλλες δραστηριότητες.
Όλες αυτές οι ενέργειες που οργάνωσε η Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων, υπηρετούν ένα αμφίδρομο σκοπό. Αφενός, όπως προανέφερα, την αλληλεγγύη και στήριξη προς την ομογένεια και αφετέρου την γνωριμία και εξοικείωση νέων που ζουν στην Ελλάδα, με την κοινότητα μας στη Πόλη. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, να εξερευνήσουν την προοπτική της μετοικεσίας τους στη Πόλη.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της ομάδας, τους ανθρώπους που μας παρέχουν μια ζεστή φιλοξενία. Ελπίζουμε να ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες της πρόσκλησης τους. Για εμάς η μεγαλύτερη ικανοποίηση θα είναι αν καταφέραμε να προσφέρουμε έστω μια μικρή ψυχική ανάταση σε ομογενείς μας.
Παναγιότατε επιθυμούμε να έχουμε την ευλογία σας και θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι ο τιτάνιος αγώνας σας για την επιβίωση και την ανασυγκρότηση της Ρωμηοσύνης, μάς εμπνέει και μας εμψυχώνει, για να συνεχίσουμε και να εντείνουμε την εθελοντική μας προσφορά.
Σας ευχαριστώ πολύ… Και του χρόνου όλοι μαζί…
 
 Κάλαντα σε σπίτια ομογενών στο Βόσπορο
 Κάλαντα σε σπίτι ομογενών στα Ταταύλα

 Η Ομάδα Νέων Εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. με την συντονίστρια του προγράμματος κα Διακρούση, μέλους της Επιτροπής Κοινότητας Μεγάλου Ρεύματος

…Ειδήσεις, νέα, σχόλια, αναλύσεις για τον Ελληνισμό και τις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής, που δεν δημοσιεύονται αλλού.
Ετήσια συνδρομή για την Ελλάδα, 20 Ευρώ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: e-mail: anatoli@hol.gr
Επίσης μπορείτε να αφήσετε τα στοιχεία σας στον αυτόματο τηλεφωνητή: (0030) 210.95.14.225

Η «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΕ USA, CANADA, AUSTRALIA ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η εφημερίδα "Ανατολή" με τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τα επίκαιρα σχόλια της, φέρνει πιο κοντά τους Έλληνες όλου του κόσμου, στις πατρίδες της καθ’ ημάς Ανατολής.
Η ετήσια συνδρομή για όλες τις χώρες εκτός Ελλάδας, είναι 35 Ευρώ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: anatoli@hol.gr