Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΩΝ


Για πρώτη φορά ομογενειακός φορέας, η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.), συμμετείχε σε δημόσια εκδήλωση στην Τουρκία, για την επέτειο των Σεπτεμβριανών.
Η εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε με την τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση “Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DUR DΕ” (ΠΕΣ ΟΧΙ στον Ρατσισμό και Εθνικισμό), περιλάμβανε συγκέντρωση και δημόσια ανάγνωση ανακοινώσεων στην πλατεία Γαλατάσαραϊ και ομιλίες σε γειτονική αίθουσα.
Παρακάτω δημοσιεύουμε την ανακοίνωση της Οι.Ομ.Κω. στην τουρκική, η οποία αναγνώστηκε στην εκδήλωση.


Yurtdışındaki
İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu
Basın Bülteni
Korkunç 6-7 Eylül 1955 Gecesinin 60. Yıl Dönümü
(5 Eylül 2015)

6-7 Eylül 1955 olayları gibi kitlesel şiddet içeren olayların anılması, eğer bu ve buna benzer olayların bir daha hiç kimseye karşı, hiç bir zaman ve hiç bir yerde olmaması için yapılıyorsa ancak o zaman anlam kazanmaktadır. Bunun da ötesinde, bu anma törenleri, geçmişte büyük çapta haksızlıklara uğramış mağdur toplumlara, en yüksek seviyede destek vermek ve bu haksızlıkların giderilmesi için telafi talebi ile yapılıyorsa anlamlıdır.

Bugün İstanbul’da 6-7 Eylül 1955’in 60. yılında yapılan anma töreni, onlarca yıl insan ve vatandaşlık hakları sürekli ihlal edilen ve o meşum gece hedef alınan Rum, Ermeni, Yahudi ve Süryani toplumlarına bir dayanışma mesajıdır.

Toplumunun % 98'i  gibi büyük bir bölümü kendi istekleri dışında, doğdukları yer olan atalarının vatanından uzak bir şekilde yurtdışında yaşamaya mecbur edilen ve şu anda Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarında yaşayan İstanbullu Rumları temsil eden Federasyonumuz, geçmişteki insan hakları ihlallerinin neticelerinin telafisi ve tedavisinin gerekliliğine ve aynı zamanda bunun olabilirliğine inanmaktadır. Aradan geçen uzun zaman dilimi bu amacı zorlaştırmış olsa da tamamen imkansız kılmamaktadır. Bu amaç istikametinde İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2006 yılında onayladığı 60/147 sayılı önergesinin tanımladığı düzeltme ve telafi prosedürlerini içeren prensiplere de dayanarak, son 4 yıl süresince, iyi niyete dayanan açık görüşlü önerilerimiz T.C. Hükümeti makamlarına sunulmuştur.

Bizler T.C. vatandaşları olarak, uğramış olduğumuz insan ve vatandaşlık hakları ihlallerinin, ilk önce T.C.'nin kanunları ve Anayasasının temel hükümlerine karşı olduğunun anlaşılmasının önemini sürekli söylemek ve altını çizmek ihtiyacını hissediyoruz.

TBMM’nin Kasım 2012 tarihinde yayınlanmış olan Darbeler Araştırma Komisyonu Raporu'nda, 6-7 Eylül 1955 kitlesel şiddet olayının, 1950'den sonra Türkiye'de demokrasinin gerilemesine ve kısıtlanmasına sebep olan rejim sapmalarının ilk adımı olduğu açıkça belirtilmektedir.

İstanbullu Rum toplumu olarak, bu trajik olayın 60. yıl dönümünde, toplumumuzun süreç içinde maruz kaldığı ve bir sistem dahilinde süreklilik arz eden insan ve vatandaşlık hakları ihlallerinin neticelerinin mümkün mertebede giderilmesinin bizlerin yanısıra bütün T.C. vatandaşlarının da yararına olacağına inanıyoruz.