Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Σ.Ε.

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στα πλαίσια της μακρόχρονης ενασχόλησης του με τα θέματα που απασχολούν την Ελληνική Μειονότητα της Κωνσταντινουπόλεως και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκπροσωπήθηκε όπως κάθε χρόνο ανελλιπώς, στην συνερχόμενη στη Βαρσοβία ετήσια συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε. πρώην Δ.Α.Σ.Ε.),του οποίου τυγχάνει μέλος ως μη κυβερνητική οργάνωση απο της συστάσεως του εν λόγω διεθνούς οργανισμού.


Της αντιπροσωπείας του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, η οποία παρέστη και παρενέβη στη διάρκεα των συνεδριάσεων της 28ης μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου 2009 της Συνελεύσεως του Οργανισμού, μετέσχον ο πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών κ. Θεμ. Παχόπουλος και το μέλος αυτού κ. Αντ. Λαμπίδης.
Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του Οργανισμού τόσο περί των θρησκευτικών ελευθεριών της 29ης Σεπτεμβρίου όσο και περί των Ανθρωπίνων Δικαιώματων των Μειονοτήτων της 30ης Σεπτεμβρίου 2009, προέβαλε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική Μειονότητα στην Τουρκία καθώς και το Οικουμενικό Πατριαρχέιο, συμβάλλοντας στη διεθνή προβολή αυτών.
Κατά την διαρκεια των εν λόγω συνεδριάσεων διανεμήθηκε στις επίσημες αντιπροσωπείες, από τους εκπροσώπους του συλλόγου, ειδικό εκτυπωθέν βιβλιάριο υπό τον τίτλο The Violations of the Human Rights of the Greek Minority in Turkey αποτελούμενο από 34 σελίδες, όπου περιγράφονται κατα χρονολογική σειρα και με αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιώματων της Ελληνικής Μειονότητας στην Τουρκία και οι θηριωδίες και καταδιώξεις αυτής.
Σε απάντηση των εισηγήσεων του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών και του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκικής Αποστολής στον ΟΑΣΕ, (OSCE) πρέσβης κ. Yusuf Buluc, ανέφερε τα εξής:
«Η Αυτού Αγιότης, ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης, (εννοών Α.Θ.Π.) χαίρει εκτίμησης από όλους τους συμπολίτες του και τις Αρχές στην Τουρκία. Το καθεστώς του Πατριαρχείου και ο ίδιος ο Πατριάρχης ,όπως και ο τίτλος του, διέπεται και καθορίζεται από δεσμευτικές συμβάσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, περιλαμβανομένης της Τουρκικής Κυβέρνησης. Ο τίτλος «Οικουμενικός» δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις συμβάσεις. Οι εκπρόσωποι των ως άνω Οργανισμών δεν είναι αντικειμενικοί, διότι δεν έκαναν κάποια νύξη για τον αναθεωρημένο νόμο περί Βακουφίων».Χαρακτηριστική δε ήταν η τελευταία επαναλαμβανόμενη κατ’ έτος στερεότυπος αποστροφή του, αναφερόμενος στο Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, ότι αυτή καθεαυτή η επωνυμία του Συλλόγου φανερώνει μια ρεβανσιστική και ρεβιζιονιστική θεώρηση (αντίληψη) της ιστορίας.
Τα εν λόγω κείμενα τόσο του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, όσο και η απάντηση της Τουρκικής Διπλωματικής Αποστολής βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Ε. στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

http://www.osce.org/conferences/hdim_2009.html?page=documents&author_id=133
http://www.osce.org/conferences/hdim_2009.html?page=documents&session_id=454